КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БИБЛИЯТА?

Тя е книга събрала десетки по-малки книги в едно. Когато се цитира от нея се пише името на книгата, следва номера на главата в тази книга и после следва номера на стиха- на пр. Еремия 30:2 -това е записаното от пророк Еремия, 30 – е главата, а 2 е стихът!

Библията е единствената най-преследвана и унищожавана книга през всички векове, но самия факт, че не е унищожена показва величието на нейния автор – Бог, който задължително желае тя да стигне до теб!

Скъпи читателю, Библията е писмото на твоя Създател до теб! Тя е спасяващата информация от, която твоята същност има спешно нужда. Тази книга не е човешка измислица! Освен с името Библия, тя е наричана също свято писание, святото Божие слово.

Преди около 115 години професора по математика Иван Панин открива съвършена математическа издържаност в нейния оригинален текст, като разбира, че това е един вид скрит от погледа на неразбиращия висша математика човек, воден знак за оригиналност, както при банкнотите, чийто воден знак се разбира и поставя от експерти. Този вид математически сложно изградена и скрита в думите на библията система и информация не е могла да бъде развита от човешки разум преди 2000 до 4000 г. Просто Бог – висшия разум, начало на всичко видимо и невидимо е диктувал всяка дума в Библията на човеци, които са били срещани свръхестествено от Самия Него – Неговия Свят Дух.

Библията е Божие откровение и е авторизираната от Него писмена информация: “Така говори Господ, израилевият Бог, казвайки: Напиши в книга всичките думи, които ти говорих” (Еремия 30:2). Исус, като превъзвисеният Господ, заповядва на Йоан: “Напиши, защото тези думи са верни и истинни” (Откровение на ап. Йоан 21:5). Към Божието слово не бива нито да се прибавя нещо, нито да се отнема – Откровение 22:18: Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството на тази книга: ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга. 19. И ако някой отнеме от думите на книгата на това пророчество, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, за които е писано в тази книга. Ето затова всички други книги, обозначавани като откровения (напр. книгата на Мормон на мормоните, Корана на мюсюлманите), са човешко дело. И В Галатяни 1:8 се разкрива неповторимостта на библейското откровение и последиците от всяка промяна в посланието, направена от хора: “Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.”
Изразите: “Ето, сложих думите Си в устата ти” (Еремия 1:9), “Господното слово беше към мен” (Езекиил 7:1) или “понеже аз (ап. Павел)… съм го приел … чрез откровение от Господ Исус Христос” (Галатяни 1:12), доказват, че при Библията става дума за божествен източник на информация, като писателят е получил съдържанието на посланието чрез пряката намеса на Бога, чрез Неговия Свят Дух! Според 2 Тимотей 3:16 “цялото писание е боговдъхновено” (гр. theopneustos = боговдъхновено, дадено от Бога и Светия Дух, вдъхнато от Бога). Във „2-то послание на апостол Петър“ 1: 20 и 21 е писано: „ Като знаете първо това, че никое пророчество – /Слово от Бога/ на Писанието не е собствено на пророка тълкувание на Божията воля, защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но светите Божии човеци са говорили просветявани – движени от Светия Дух.”

Както разбираш Божието слово се изявява в “пръстени съдове”- човеци – получено от Бога и записано от човеци, т.е. Божиите мисли за неизследимостта на Божиите пътища, мъдрост, истина и необхватността на Неговата любов са предадени с изразните възможности на човешкия език, но въпреки това те са слова на “дух и живот” (Йоан 6:63).

Източникът на информация както вече споменах е Бог Отец, Божият Син и Светият Дух.

Бог Отец. “Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина” (Евреи 1:1-2).

Исус Христос – Богочовека. “Внимавайте да не отхвърлите Този, който говори, защото, ако онези не избегнаха наказанието, като отхвърлиха този, който ги предупреждаваше на земята, колко повече няма да избегнем ние, ако се отвърнем от Онзи, който предупреждава от небесата” (Евреи 12:25).

Светият Дух. “Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите хора са говорили от Бога, движени от Светия Дух” (2 Петрово 1:21).

Извод: Библията изявява Неговата божествена същност – триединен един Бог, Божията воля, истина, мъдрост, ред и хармония. Тя е изреченото, неотменимо Божие Слово – Матей 24:35. „Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат“ и Йоан 10:35 „…..Писанието не може да се отмени“ Тя е божествената конституция, по която ще бъде съден всеки човек! Йоан 12 глава : 48 стих… словото, което говорих, то ще го съди в последния ден! Човек не може да отмени изреченото от Бога, не може да спре изпълнението на Божия план! Човек никога няма да може да победи Бога, нито да отмени Неговите решения! Човекът единствено може да навреди на себе си и на други около себе си чрез неверие спрямо своя Създател, чрез бунт и независимост спрямо Бога! Със своето участие в редиците на противниците на Твореца- падналия бивш херувим – Сатана и последвалите го паднали ангели и други излъгани от тези духовни същества милиони по милиони хора, човек ще загуби своето участие във вечния живот с Бога и ще падне под справедливото осъждение на Твореца. Бог не е за подиграване! И Бог не е някаква си неизвестна сила, Той ти е разкрил човече в Библията какво обича и какво мрази, какво милостиво ще ти подари, ако слушаш внимателно Неговите думи и Го последваш с вяра в учението Му от любов към Него. Така ако опознаеш истината от Библията ще разбереш, че милиони хора изповядват фалшиво християнство, извършват служения, които са противни на Бога и ще останат не спасени, защото са измамени от столетни окултно-суеверни традиции, които са бунт против ясни заповеди на Бог в Библията! Опознай Божието свято писание, за да бъдеш освободен от наложените измами, които могат да владеят единствено невежите!

Чуй днес и тези думи на Бого-човека Христос, записани в Библията:

Йоан 12 глава – 46 стих: Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина- невежество никой, който вярва в Мен 48.стих: Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди – словото, което говорих, то ще го съди в последния ден

Не отхвърляй думите на Христос, заменяйки ги с човешки окултни традиции и учения, не отхвърляй авторитета на Христос – Словото, заменяйки го с авторитета на човеци, които се наричат отци, а Бог е забранил да наричаме когото и да било на Земята отец, защото само Бог е нашия Отец!

Господ казва в Марк 7: 7. Но напразно Ме почитат, като учат за поучение човешки заповеди ритуали, традиции, поверия 8. Вие оставяте Божията заповед и спазвате човешкото предание 9. И им каза: Вие успешно осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание!

Ти какво избираш? Да си с милионите заблудени или с малцината спасени чрез Исус Христос, чрез истината изявена в Божието свято Слово – Библията?

Бъди за Господ Исус Христос, а не против Него! Няма друг ходатай и спасител за нас хората освен Него – единствения Път за примирение с Бога! Това е писано в святото писание!

<-Назад      Благата вест ->