КАК ПОЛУЧАВАМЕ НАСЛЕДСТВОТО „ВЕЧЕН ЖИВОТ С БОГ”?

ЗАВЕЩАНИЕ И НАСЛЕДСТВО

Спасението или вечният живот са наследство от Небесния ни Баща!

Библията казва, че ние ще наследим живота – и това е наследството. Наследството идва от бащата за децата. Като Божии деца ние имаме наследство? Чували сте за Новия Завет? Думата завет означава завещание. Ние имаме завещание от Небесния ни Баща. В Библията е записано завещанието на Бога. Това завещание важи за Божиите деца. Завещанието е валидно само за децата на Бога. Винаги наследството е за децата. Аз получавам наследство от моя баща, а вие наследявате от вашия. Всичко, което Бог има, го наследява Неговият Син Исус Христос. Чрез вяра в Него и ново-рождение, ние ставаме Божии деца и наследяваме онова, което принадлежи на Бога Отца – вечен живот и всички останали обещания. Някой беше казал, че в Библията обещанията са 38 хиляди. Обещал ни ги е нашият Небесен Баща. Но за да се получи наследството, е необходимо да се докаже смъртта на завещателя. Ако Той е жив, не може да се получи наследството. Завещателят умря на кръста. Доказателство за тази смърт е кръвта на Исус. Чрез Неговата смъртна жертва Завещанието е влязло в сила преди около 2000 години. В резултат на тази смърт ние, които вярваме в Исус и сме новородени Божии деца, сме законни наследници и имаме вече легално право да получим и влезем в наследството.

КАК ПОЛУЧАВАМЕ НАСЛЕДСТВОТО?

Както вече казахме, наследството е вече наше, но има една малка подробност. Може да имаш наследство от баща си, но ако не го потърсиш и предявиш иск, никой няма да ти го натика в ръцете насила. Има заинтересувани лица, които с удоволствие биха те лишили от наследството, ако само им дадеш възможност. Подобно е и за наследството, което Бог ни е дал.

Ако не го потърсим и изискаме чрез вяра в името на Исус Христос, няма да го получим. Бог ни е подарил наследството на вечния живот. Ние не сме го заслужили, нито сме работили за него. То е законен дар за Божиите деца. Но наше е решението дали ще приемем или отхвърлим благодатта. Всичко необходимо Бог извърши, изпращайки Сина Си и предавайки Го на смърт заради нас, т.е. за да може ние да живеем. В първо послание на Йоан 5:10-13 е писано: „Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва на Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствал за Сина Си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.

Бог желае да ни даде, какво? Вечен живот – това е наследството! „Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.” Ако някой казва „Бог няма син”, такъв човек има ли живот? Не. „Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.” Така че, който повярва в Сина, има вечен живот и е новороден, бебенце.

Когато се роди бебенцето, то започва да разпознава нещата около себе си – тате, мама, околните, започва да опознава света. Така сме и ние, родените в Божието царство. Ние се раждаме още, докато сме на земята в това царство. Ние вече имаме живот. Защо? Защото вече сме родени от Бог. Някои са още бебенца, други са в детската градина, някои са в училище, а други са зрели. В духовно отношение вече сме родени. И ние се движим в това царство. В Ефесяни 2:6 се казва: „и като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса.” Които са родени от Бога, живеят вече този вечен живот вътре в духа си, защото са преминали от духовна смърт към духовен живот. Вечният живот не е нещо, което ще дойде. Ние влизаме в него чрез Исус Христос. Защото в І Йоан 5:13 се казва да знаете, не само да вярвате. И да Го опознаете нашия Господ, като наш Баща. Във второ послание към Коринтяни 5:17 е написано: „Затуй, ако е някой в Христос, той е ново създание; старото премина; ето всичко стана ново.

Ако не влезеш в Божието царство, нямаш вечен живот. Само в Неговото царство има живот. Царят на Божието царство е нашият Живот. Той заявява:”Аз съм Животът и Възкресението”. В Евангелието записано от Йоан 11глава:25 стих Исус заявява; „Аз съм Възкресението и Живота. Който вярва в Мене, ако и да умре, пак ще живее.”

<<– В началото      Факти, които трябва наистина да повярваш >>