Какво извърши Господ Исус Христос за нас

Какво извърши Господ Исус Христос за нас?

Чуй благовестието, излез от блатото на фалшивата религия


В Своята мисия на тази земя Месия-Христос постигна две цели:

1. Отмахна проклетията. "...Откупи от проклетията на закона" - присъдата на закона и следствията от нарушението му, което е проклятие, отделяне от Бога! /Галатяни 3:13/, чрез който създадените от Бога хора бяха подтиснати като следствие на Адамовото падение под грях.

2. Възстанови човека в Божия образ и осигури възстановяване на общението на повярвалия човек с Бога. Напълно ясно е, че тези два елемента са съществени за Божия спасителен план.

   Понеже Бог е отредил първия сътворен човек Адам да носи цялото потомство в себе си, всеки човек след адамовото падение в грях = непокорство се ражда в същото грешно състояние. Затова Божията цел е да възстанови човеците от това състояние и да ги върне към святостта. За да бъде извършено това,  Христос трябваше първо да стане представител на човешката раса. Затова Той беше "въплътен" и стана човек – човешки син - "дойде в плът." /1Йоан 4:2/ Като представител на падналите в греха хора Христос=Месия, по Божие благоволение заема същата позиция - чрез въплъщението в смъртно тяло, без да е наследил грях, тъй като е заченат в девствената жена Мариам без намесата на земен мъж, в която позиция Адам е оставил човека, а именно смъртта и започвайки от там, последният втори Адам (Христос) извежда всички(които вярват в Името Му) от това състояние на смърт, проклятия, вина, загуба на общение с Бога. Христос заема мястото на виновните, грешни наследници на първия Адам и като изпълнява изискванията на Закона, като съвършен и безгрешен Божий Агнец понася тяхното наказание. Затова животът, смъртта и възкресението на Христос е добра вест за нас - то е благовестието. Възкресението е Божие дело, а живота и смъртта са понесени от Бого-човека Христос. Именно тези две дела са постигнати чрез активното и пасивно послушание на Христос.

    От съществуването на църквата насам повече внимание е било отдавано на Христовото пасивно послушание, а съвсем малко на активното Му послушание. Затова днес повечето християни считат, че само Христовата смърт и страдания са били заради тях и не вземат предвид, че святият Му живот също е заместително дело, в което Той като наш представител ни прави Негови съучастници.


    Заместителната смърт на Христос е заплащане на дълга, дължим от грешника, но това не му носи награда, а само освобождение, развързване от греха, възстановяване на връзката с Бога -примирение с Бога. Изкупителното дело е ефективно и дава освобождение, то възстановява първоначалното състояние, в което се е намирал Адам преди да съгреши. Грешникът е избавен от греха и последствията му- проклятието. И тъй като наградата за съвършен и свят живот чрез изпълнението на Божия закон е вечният живот. То чрез живота, смъртта и възкресението на нашия милостив Творец - въплътения Бог – Исус, сме изключително облагодетелствани ако Му се предадем изцяло, покайвайки се за нашия независим от Него живот в грях, бунт, суеверия и фалшиви религиозни традиции.  И ТАКА чрез Неговата смърт на Голготския кръст нашият дълг е платен, а чрез Неговия живот, дела получаваме наградата - вечен живот, защото Човешкия син Исус изпълни целия закон съвършено!  Именно в Неговите дела ни призовава Той да Го следваме!  Осъзнай, ти не можеш да изпълниш всичко, което Божия закон изисква, за да бъдеш приет и да имаш вечен живот като награда с твоите сили, нито дори знаеш целия закон, нито си добър и чист пред Бога от себе си! Затова повярвай със сърцето си, приеми чрез Христос Божията милост и не злоупотребявай с Бога егоистично, Бог не ти средство за твоите егоистични желания извън Божията воля. ОСЪЗНАЙ ТВОЯТА НУЖДА ОТ СПАСЕНИЕ – ТИ СИ ГРЕШЕН, ТИ СИ НЕВЕЖ СПРЯМО БОЖИЯТА ВОЛЯ-НЕ СИ СЕ ИНТЕРЕСУВАЛ ОТ НЕЯ, А ТЯ Е ИЗЯВЕНА САМО В БИБЛИЯТА, ГОСПОД ИСУС ТИ Е ЕДИНСТВЕНИЯ ШАНС ЗА СПАСЕНИЕ ОТ БОЖИЯ СЪД – ЕДИНСТВЕН ПЪТ, ЕДИНСТВЕН ХОДАТАЙ, ЕДИНСТВЕН ШАНС ЗА ПРИМИРЕНИЕ СЪС СВЯТИЯ БОГ!

    Ако Христовото дело беше само до толкова, че да се заплати за наказанието, което повярвалите хора заслужаваха, тогава те като не са вече длъжници и подсъдими биха били в положението на Адам преди съгрешението и като него щяха да имат същите условия да пазят Божията заповед, за да наследят живот и същата невъзможност да угодят на Бог и неминуемо същото падение. Очевидно е, че Бог като знае всичко това, е направил Своя спасителен план да бъде в друг вариант. Каква полза ако се спаси един удавник, който е правил опит да плува срещу силно течение и след това отново се постави да плува там, от където е почнал при първия си опит. Същата история отново ще се повтори и потрети и той винаги ще има нужда от спасение.  Бог избавил веднъж своите Си, не би ги поставил отново в същите условия да бъдат изгубени. Този път Божият Син е Изпълнителят,  а ние не чрез религиозни ритуали, традиции, дела и изпълнение на заповеди, а въз основа на благодат и вяра ще наследим спасение, следвайки Го в учението Му с послушна деятелна вяра, с любов и привързаност към него, с благодарност, защото Той ни развърза и помири с Отеца!. Няма наш начин на вярване! Затова Христос дойде в плът и чрез съвършеното Му послушание към Закона живя свято и ни осигури вечен живот, на който ни направи съучастници и сънаследници.

    Христос като въплътен Бог – като Човешки Син - живя съвършено угоден на Бог Отец живот: "Аз върша всякога онова, което на Него е угодно." /Йоан 8:29/ "Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му." /1Петрово 2:22/ Дори и демоните свидетелстваха, че Той е "Святият Божий." /Лука 4:34/ Когато беше разпнат, Той се молеше за другите да бъдат простени, но никога не е изповядвал или се е молил за Свои грехове!

Христос, чрез неопетнения си и свят живот изработи чрез активно послушание праведност, която струваше твърде скъпо, но Бог ни подари тази праведност чрез вяра в Името на Господ Исус.

Всичко за което Христос пострада и извърши се счита за извършено от нас! Вярвай!

   Чрез Своето пасивно послушание като агне –(курбан-жертва) Той умря и ни избави от ада. Затова няма нужда ти да правиш курбани за Бога за да получиш нещо от Бога, писано е – Евреи 7:27 „който - (Исус) няма нужда като първосвещениците да принася всеки ден жертви първо за своите грехове а после за греховетe на народа, защото направи това ВЕДНЪЖ завинаги  като принесе Себе Си“ (в курбан=жертва)

   Чрез активно послушание в святия Си живот Той изработи и заслужи вечен живот, който ни подарява чрез Своята благодат.

    Апостол Павел има много твърда позиция относно придобиването на спасение не чрез изработена от нас праведност, по наш начин и наши религиозни практики, а чрез Христовата праведност, която Бог вменява на онзи,  който вярва. Апостолът строго предупреждава "своите по плът" (юдеи), че "като искат да установят своята правда, те не се подчиняват на Божията правда." /Римляни 10:3/ А това днес се казва и на нас Българите, да не установяваме нашата си правда по обичаи, традиции, иконопоклонство, молитви към светии и поверия противоречащи на Божията воля, защото така не се подчиняваме на Божията правда, това е бунт, проклятие, затова народа ни е в това проклето състояние и да побързаме да спрем да се подчиняваме на 1200 годишната си фалшива византийска „християнска“ религия, наложена с насилие, а да се върнем към истинската вяра в Христос изявена от апостолите в Новия завет на Библията!  Спрете да следвате заблудата на заблудените-слепи водачи, отворете Библията, тя е конституцията, която определя какво е християнство и какво е антихристиянство, по Божието слово ще бъде съден всеки един човек, запознайте се със словото! И така нека последваме примера на апостол Павел, кайто казва, че е предпочел да загуби всичко, което е придобил чрез своите ревностни религиозни старания -спазване на дни, разни умивания, ритуали, курбани и др., за да се "намери в Христос", като не разчита на своята правда, а "на правдата която е от Бог въз основа на вяра." /Филипяни 3:9/ Той пише на коринтяните, че Христос, Който не е знаел грях е станал правда за нас. /2Кор.5:21/ Забележете,  това не е изработено от нас, а сме Негово творение в Христа, за да бъдем плодоносни за Божия слава. /Ефесяни 2:10/ Ако правдата може да се добива по друг начин и не е Христовата правда вменена от Бог, то "Христос е умрял напразно!" /виж Галатяни 2:21/  Словото Божие напълно отрича, че човек може да заслужи спасението чрез дела. Ако това беше възможно, то смъртта и страданията, които Христос понесе са били излишни... Нашата благодарност към Бог е вечна, защото Той е "единственото име, чрез което ще се спасим." /Деяния 4:12/ 

    Следователно, спасението, което благовестието предлага е напълно Божие дело и е дар на Неговата благодат. Дори и вярата, чрез която то се получава е дадена чрез Святия Дух, за да се "оправдаем даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Исус Христос."  /Римляни 3:24/ "Всички станахме като човек нечист и всичката ни правда е като омърсена дреха; ние всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат както вятъра." /Исая 64:6/ "Всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни."  /Исая 53:6/ "Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, тоест, новорождението и обновяването на Святия Дух." /Тит 3:5/ Затова ап. Павел казва относно спасението, че "Христос е всичко във всички." /Колосяни 3:11/ Ние сме само получатели без да сме допринесли нещо за спасението или за удовлетворението на Бог. ("О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата му! Защото, "Кой е познал ума на Господа, или кой Му е бил съветник? Кой от по-напред Му е дал нещо, та да му се отплати? Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до векове. Амин." Римляни 11:33-36) 

  Именно  за това повярвалия в Христос става верен и послушен, защото осъзнава какъв скъп подарък е получил, каква е Божията любов, колко животворно е близкото общение с Бога, и не иска да загуби никога това единство с Бога чрез единството с Господ Исус! Който разчита на друг ходатай или спасител, както мнозина в невежеството си се обръщат към Мария или други човеци, няма да бъде спасен, защото е отхвърлил Божията ИСТИНА, БОЖИЯ АГНЕЦ, БОЖИЯ ДАР ЧРЕЗ ХРИСТОС! БОГ ЗАЯВЯВА ЧЕ НЯМА ДРУГО ИМЕ – ЛИЧНОСТ, ЧРЕЗ КОЕТО ДА НИ СЕ ДАВА СПАСЕНИЕ, ОСВЕН ЧРЕЗ СИНА МУ, И НЯМА ДРУГ ХОДАТАЙ ОСВЕН ХРИСТОС – важна е само Божията позиция в Библията, мнения на религии и човеци нямат никаква тежест пред Твореца!!! Виж в Деяния на апостолите 4 глава:11-12 стих  Този е камъкът ( Иисус Месия-Христос ), който, пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла; и в никого другиго няма спасение; защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим

Виж също в 1 Тимотей 2:5-6 Защото един е Бог, и един е ходатая между Бога и човеците - Човекът Христос Иисус, Който отдаде Себе Си откуп за всички.../ никой друг не може да замести този ходатай, ходатая няма нужда от ходатай! Христос няма нужда Мария да ходатайства пред Него за нас – това ни разкрива Божието Слово, който моли Мария отхвърля Христос! Такъв човек няма да бъде спасен, няма да има достъп до Отец, защото се противи на Божия начин за спасение и се бунтува срещу Божия ред и благодат! Такъв човек не е християнин, а мариянин-идолопоклонник, бунтар/

да продължим...

    Заповедта, която Бог даде на Адам съдържа в себе си един основен принцип, който е оставен да е валиден и днес; принципа на съвършеното послушание. Бог изисква съвършено послушание като условие за спасението, както е изисквал това от Адам и в самото начало. Само покрити с дрехата на правдата, която Христос изработи чрез Своето  съвършено послушание имаме достъп до вечния живот. По този начин благодатта не отменя изискването за спасение, но представя Христовата заместителна смърт за нас. Той зае нашето място пред Закона, пред Съдията и изпълни онова, което ние не можем, така че "закона е добър и свят."/Римляни 7:12/  "Чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона." /Римляни 3:31/ Затова не разчитай за прошка, спасение, закрила и милост на други имена, предмети, традиции, курбани и други човеко-демонични измами!

     И така ясно ни се разкрива чрез Библията, че макар и активното, и пасивно послушание на Христос да се различават по естество, те се преплитат относно времето на изпълнение и в много случаи  се извършват едновременно. В живота на Христос има  елементи от пасивно послушание, когато Той трябваше да ограничи своята Божественост и да понесе мъчения. В смъртта на Христос доминира пасивното Му послушание и при все това Той  с активно послушание прие кръста, покорявайки се на Бог Отец във всичко и активно съпротивявайки се на изкушенията. „ Господ Исус, чрез съвършеното Си послушание и саможертвата, която Той чрез вечния Дух принесе веднъж на Бога, напълно удовлетвори правосъдието на Своя Отец1“; и като откуп постигна не само примирение с Бога, но и вечно наследство в небесното царство за всички, които Отец Му е поверил2.

    Оправданието е Божие дело, в което чрез благодатта на Бога имаме прощение на греховете единствено чрез Господ Исус Христос и единствено Чрез вяра  ни е вменена  Христовата правда.

    Как да приемеш Христос, как да се помолиш? Виж в сайта www.novanadejda.com  в / ПОУЧЕНИЯ / под-секция: В началото....за всеки!

1 Римляни 5:19; Евреи 9:14; 10:14; Ефесяни 5:2; Римляни 3:25-26 / 

2 Даниел 9:24; II Коринтяни 5:18; Колосяни 1:20; Ефесяни 1:11,14; Евреи 9:12,15; Йоан 17:2