Ние вярваме в:

(1)              ЕДИНСТВЕН ТРИЕДИНЕН БОГ

Ние вярваме в Единствения истинен и жив Бог, Който е безначален, вечен, суверен и всемогъщ, Творец на всичко видимо и невидимо, Който изявява Себе си в три Лица:

Отец, Син (Исус Христос) и Святи Дух

(Бит.1:1, Матей 3:16,17; 28:19; ІІ Коринтяни 13:14). Други богове няма! Молитва и поклонение подобават само на Святия Бог Отец и Неговия Син Бога Исус Христос, който е глава на църквата! (Ефесяни 5:23 ) Молитви и поклонение към Мария, светци или техни икони, или което и да е друго име е идолопоклонство и богохулство. (Второзаконие 5:7-9)

(2)             БИБЛИЯТА

Ние вярвяме, че Свещеното Писание на Стария и Новия Завет (Библията) е единственото боговдъхновено откровение на Божията воля за човеците и е крайният авторитет за вярата и богоугодния живот (2 Тимотей 3:16, 17; ІІ послание на Петър 1:21). Библията не е човешко дело! Неин автор е Бог, който е определял суверенно определени от Него човеци да запишат това, което сам Той им е диктувал!

(3)              ГРЕХОПАДЕНИЕ

Ние вярваме, че човекът беше създаден по образа на Бога, но чрез неверие в Божиите думи и самоволното си непокорство (което е грях) изгуби общението си с Него, от което произтича не само физическата смърт, но и духовната, която е отделяне от Бога (Битие 1: 26, 27; Битие 2:17; 3:6; Римляни 5:12-19).

(4)              ВЪПЛЪЩЕНИЕ

Ние вярваме, че Господ Исус Христос (Божият Син) дойде на земята в плът, заченат от Святия Дух, роден от Девицата Мария – съвършен Бог и съвършен човек.

(5)              СПАСЕНИЕ ЧРЕЗ ВЯРА

Ние вярваме, че човек бива оправдан от греховете си и бива спасен от духовна смърт чрез вяра и приемане на изкупителната жертва на Исус Христос на кръста, Който умря за греховете на човечеството, беше погребан и възкресен от мъртвите на третия ден според Писанията (Римляни 10:8-13; Ефесяни 2:8,9). Вярата е действие и послушно следва в любов и благодарност Господ Исус Христос.

Новорождението е лична опитност и представлява моментно и завършено действие на Святия Дух (Йоан 3:3). Може да бъде изгубено, ако човек се върне в покварата на греховен живот, закоравявайки сърцето си, оставяйки любовта към Бога, който е истината и се предаде на заблуда.

(6)             ОСВЕЩЕНИЕ

Ние вярваме, че освещението е процес на отделяне от всяко зло и посвещаване на Бога, чрез лично решение и вяра в действието на Святия Дух (Римляни 8:13; 12:2).

(7)              ЦЪРКВА

Ние вярваме, че Църквата е общество от хора, изповядващи Господ Исус Христос и учението Му, събиращи се доброволно за богослужение ибогоугоден живот, съгласно Писанията. Тя е тялото Христово, включваща всички новородени хора по света. Глава на Църквата и неин единствен първосвещеник е Господ Исус Христос (Ефес.1:22,23; 2:20-22). Тя е храма, в който днес Бог присъства. Сгради построени от човешки ръце не са нито църква нито храмове според библията. ( Деяния на апостолите 7:48 ; Деяния на апостолите 17:24)

(8)              ТАЙНСТВА

Ние вярваме в тайнствата – водно кръщение, Господня трапеза, брак между един мъж и една жена според Писанията (Матей 28:19; 1 Коринт. 11:20-34; Деян.  10:47,48). Не вземаме пари за тяхното извършване. Вземането на пари за тези свeти тайнства е Богохулство и ерес-сектантство!

(9)             СВЯТИЯТ ДУХ

Ние вярваме в кръщението със Святия Дух и Неговите дарби, следствие на което е изпълване на вярващия със сила за свидетелстване, духовно служение и богоугоден живот   (Деяния на апостолите 2:4; 1:8;  1 Коринтяни 12:1-13).

(10)            ПОРЪЧЕНИЕ

Ние вярваме, че проповядването на Евангелието е главно средство за привеждане на хората към покаяние, спасение и освещение. Заповедта на Господ Исус Христос е: „Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар”. (Марк 16:15; Матей 28:19,20; Яков 5:20).

Ние предупреждаваме от Божия страна, че в България и по света съществуват еретични учения и “църкви”, които говорят и вършат забранени от Бог в Библията неща. Те могат да бъдат определени като сектантство.

СЕКТАНТСТВО в смисъла на съвременното разбиране на думата е всяка форма на християнска религия, която се отклонява от разпоредените от Бога в Библията божествен ред, заповеди и учение и им противоречи с действия и думи! Сектантството променя стихове в Библията и напасва своите практики към човеко-демонични традиции, ритуали и суеверия, които не са заповядани от Бог в Библията. Тези ритуали противоречат на Божието учение и заповеди и търсят свое потвърждение извън Библията. Почти всяка секта не признава Библията като единствен божий писмен авторитет и прикрепва към нея други книги, дело на плътски човеци.